Articles

การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์ พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย การสร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นอีก แนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พลังงาน เป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น การผลิตพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการผลิตพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานมีหลากหลายทั้งพลังงานที่ได้จากการผลิตโดยมนุษย์ และพลังที่ได้จากธรรมชาติ สามารถแบ่งแหล่งพลังงานที่ มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้

อ่านเพิ่มเติม

HMI คืออะไร

HMI Programming คือ การใช้งานร่วมกันระหว่างPLC Programming กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า HMI(Human Machine Interface) คือ การใช้งานร่วมกันระหว่างPLC Programming กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า HMI(Human Machine Interface) โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร เพื่อควบคุมและเป็นจอแสดงผล

อ่านเพิ่มเติม

Software คืออะไร

Software (ซอฟต์แวร์) คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บน Harddisk (ฮาร์ดดิส) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม Path ที่เก็บของข้อมูล ประเภทของ

อ่านเพิ่มเติม

Power Supply คืออะไร

Power Supply คือ อุปกรณ์จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับขนาด 220V เป็นกระแสตรง 5V, 12V ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ โดยผ่านทางเมนบอร์ด เพื่อเลี้ยงไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น VGA Card Harddisk, ช่อง DVD รวมไปถึงพัดลมระบายความร้อนตัวใหญ่ ๆ

อ่านเพิ่มเติม